Basisschool De Schalm - Steyl
MENU

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een uitvloeisel van de “Wet Medezeggenschap Onderwijs” (WMO). Deze wet geeft regels voor de inspraak van de ouders en de personeelsleden bij de besluitvorming van het schoolbestuur. De MR heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht voor:

- verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;

- vaststelling of wijziging van het schoolplan, lesrooster, schoolreglement;

- vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de inzet van de ouders in de school;

- vaststelling of wijziging van de regels op het gebied van de veiligheid en gezondheid;

- verandering van de grondslag van de school.

Naast het instemmingsrecht kent de wet ook een adviesrecht voor de MR. De MR kan over alle zaken advies geven aan het bestuur. Daarnaast is het schoolbestuur ten aanzien van een aantal zaken verplicht advies te vragen aan de MR. Dit betreft o.a.:

- bestemming van de geldmiddelen van de school;

- organisatie van de school;

- beleid ten aanzien van toelating en verwijdering van leerlingen;

- regeling van vakanties.

-sponsoring en donaties (wij volgen daarvoor de wettelijke regels vastgelegd in een convenant)

Samenstelling MR

De medezeggenschapsraad is samengesteld uit een gelijk aantal ouders en leerkrachten. Het aantal leden is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. 

 

Samenstelling MR

Oudervertegenwoordiging

Dhr. Jules Storken voorzitter MR mr.schalm@kerobei.nl  
Mevr. Kelly Helmes  
   

 

Personeelsvertegenwoordiging

Mevr. Anke Sturme  anke.sturme@kerobei.nl
Mevr. Hilde Sijbers  hilde.sijbers@kerobei.nl